Ontwikkeling Stadsterras Oude God in Mortsel naar een succes geleid!

We lezen en horen vele enthousiaste berichten over de toewijzing van de binnenstedelijke ontwikkeling Stadsterras Oude God in Mortsel aan het team van DMI Vastgoed - Democo, META architectuurbureau, MikeViktorViktor Architects, landschapsontwerpers Quadrant en Landinzicht en kunstenaar Dirk Braeckman.

Ook wijzelf van PREO zijn trots, omwille van het kwaliteitsvolle resultaat én omwille van onze rol als trajectbegeleider voor de stad Mortsel.

De gunning aan DMI Vastgoed is het resultaat van een uitgekiend traject, opgestart begin 2016 en ingedeeld in 4 fasen:

 1. uitvoeren van voorbereidend onderzoek;
 2. opstellen van een canvas voor de marktraadpleging;
 3. selecteren van geschikte projectontwikkelaars;
 4. aanduiden van een projectontwikkelaar voor uitvoering.

Op het eerste zicht is dit de klassieke aanpak van een trajectbegeleiding. Waarom is PREO dan fier? 
Omdat we dankzij de concrete invulling van deze aanpak 4 sterke voorstellen hebben ontvangen in biedingsfase.
Omdat we er in geslaagd zijn onze visie waar te maken:

 • onze opdrachtgevers tot professionele bouwheren maken
 • werken aan een gebouwde omgeving met hoge kwaliteit
 • breder kijken naar maatschappelijke uitdagingen

Onze betrokkenheid en gedrevenheid spelen daarin een belangrijke rol, evenals het actief luisteren naar de ambities en de doelstellingen van de stad, deze helder formuleren in opdrachtdocumenten en duidelijk benoemen tijdens onderhandelingen. Met als rode draad onze bijzondere aandacht voor het borgen van de stedelijke kwaliteit van de ontwikkeling, gekoppeld aan een optimalisatie van de opbrengst voor de stad Morstel.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat een constructieve sfeer noodzakelijk is voor een positief resultaat en hebben we er naar gestreefd om samenwerking en vertrouwen te bevorderen, vanzelfsprekend met het politiek bestuur, de gemeenteraad en de administratie van de stad Mortsel, met de geselecteerde projectpartners De Ideale Woning en het Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, maar ook met de inschrijvers.


Enkele kerngegevens van het nieuwe Stadsterras:

 • Totale ontwikkeling: ruim 24.000 m2 bruto bovengrondse oppervlakte
 • Een 130-tal woningen, waarvan 17 sociale woningen voor de Ideale Woning
 • School voor Volwassenenonderwijs (LBC - NVK) 
 • Tertiaire functies (handel, horeca, diensten) in de gelijkvloerse sokkel
 • Ruim 1,2 ha publieke ruimte
 • Mobiliteit: ongeveer 600 fietsenstallingen en 250 ondergrondse parkeerplaatsen  

Wil je meer weten over het gekozen voorstel:
https://www.mortsel.be/
https://www.dmi.be/
https://meta.be/